top of page
Algemene Voorwaarden voor Boomtechnisch adviesbureau van Tilburg 

 

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Boomtechnisch adviesbureau van Tilburg, zoals deze beschikbaar is gesteld door Boomtechnisch adviesbureau van Tilburg. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie aan jou aanbieden.

 
Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie uit deze bijlage is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie uit deze bijlage alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Boomtechnisch adviesbureau van Tilburg is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen uit deze bijlage her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Boomtechnisch adviesbureau van Tilburg.

 
Indien van toepassing

Voor de eventuele prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Boomtechnisch adviesbureau van Tilburg te mogen claimen of te veronderstellen.

 

Boomtechnisch adviesbureau van Tilburg streeft naar een zo actueel mogelijke bijlage. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van deze bijlage onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. 

 
Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan kun je op de website van Boomtechnisch adviesbureau van Tilburg de meest recente versie bekijken.

bottom of page